Home » Algemene voorwaarden

Natasja 

  1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Natasja en een cliënt waarop  medisch pedicure Natasja deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Inspanningen Medisch Pedicure Natasja Medisch pedicure Natasja zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Natasja zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan medisch Pedicure Natasja melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Natasja het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Natasja de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch Pedicure Natasja moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
  4. Betaling Medisch Pedicure Natasja vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Medisch Pedicure Natasja vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5.personeel in de praktijk.                                                                                        Medisch Pedicure Natasja heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien  medisch pedicure Natasja dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van  Medisch Pedicure Natasja niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven Natasja.

 

 

 

  1. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet  Medisch Pedicure Natasja vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Medisch Pedicure Natasja aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Medisch Pedicure Natasja neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  Medisch Pedicure Natasja behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Medisch Pedicure Natasja zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  2. Geheimhouding Medisch Pedicure Natasja is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Medisch Pedicure Natasja verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

  1. Aansprakelijkheid Medisch Pedicure Natasja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  Medisch Pedicure Natasja is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Natasja is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 9. Garantie Medisch Pedicure Natasja geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: •    De cliënt andere producten dan de door  medisch pedicure Natasja geadviseerde heeft gebruikt. •    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. •    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. •    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 10. Beschadiging & diefstal Medisch Pedicure Natasja heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Medisch Pedicure Natasja meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Natasja  Medisch Pedicure Natasja moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Natasja de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure Natasja en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Natasja het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Natasja en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.